Vedtægter

for Foreningen Folkemøde Møn

Indholdsfortegnelse

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er: ”Folkemøde Møn”.

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§ 2. Formål

§ 2.1 Foreningens opgave er en gang årligt at afholde Folkemøde Møn med det formål at styrke

demokratiet og debatten om politik og samfundsforhold. Det sker ved at samle borgere, politikere og interesseorganisationer på især Sjælland, Lolland, Falster og Møn for i fællesskab at debatterefremtidens udfordringer lokalt, nationalt og internationalt.

 

§ 3. Repræsentantskab

§ 3.1 Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Det vælger bestyrelsen, fastlægger det årlige budget samt bidrager til udviklingen af det årlige Folkemøde Møn.

§ 3.2 Repræsentantskabet består af:

Alle med en betalt stadeplads på det senest afholdte Folkemøde Møn har, uanset pladsens størrelse, én stemme. Alle frivillige, der har deltaget i det senest afholdte Folkemøde Møn, har én stemme hver. Siddende bestyrelsesmedlemmer deltager ligeledes med stemmeret.

§ 3.3 Alle med interesse for Folkemøde Møn kan deltage i Repræsentantskabets møder uden stemmeret.

§ 3.4 Alle deltagere i Repræsentantskabets møder er valgbare til Bestyrelsen. Kandidater kan opstille ved fuldmagt.

§ 3.5 Ordinært Repræsentantskabsmøde afholdes årligt i november/december. Bestyrelsen indkalder Repræsentantskabet med mindst 3 ugers varsel, skriftligt og ved annoncering.

§ 3.6 Dagsorden for et ordinært Repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens årsberetning, fremlæggelse og godkendelse.
  4. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse.
  5. Indkomne forslag. Forslag kan stilles af de stemmeberettigede og skal være indleveret til bestyrelsen senest 1 uge før mødets afholdelse.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
  8. Eventuelt.

§ 3.7 Alle beslutninger på et Repræsentantskabsmøde træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

§ 3.8 Der føres referat over Repræsentantskabsmødets beslutninger, som underskrives af referent og dirigent. Referatet offentliggøres på Folkemøde Møns hjemmeside.

§ 4. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

§ 4.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det,

eller hvis mindst 10 stemmeberettigede medlemmer henvender sig til bestyrelsen med ønske herom.

§ 4.2 Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, der er indkommet ønske om det.

§ 5. Bestyrelse

§ 5.1 Repræsentantskabet vælger 9-11 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. Det første år efter Repræsentantskabets oprettelse vælges 5 bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år, de øvrige

for 2 år, og så fremdeles. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende i Vordingborg Kommune.

§ 5.2 Bestyrelsen har ansvaret for Folkemøde Møns afholdelse samt for foreningens daglige drift.

§ 5.3 Bestyrelsen konstituerer sig efter det årlige Repræsentantskabsmøde med valg af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Advisory Board

Folkemøde Møns bestyrelse udpeger de personer, der skal repræsentere, være vores ambassadører og udbrede kendskabet til Folkemøde Møn i et advisory board. Personerne kan rådgive og være sparringspartnere både under planlægning og afvikling af Folkemøde Møn. Deres navne kan fremkomme på vores reklamer, korrespondance med myndigheder, ansøgninger til fonde og lign. Personerne udpeges for 2 år ad gangen af bestyrelsen efter Repræsentantskabsmødets afholdelse. Personerne er enten landskendte eller lokalt forankret. Der ydes ikke honorar for opgaven.

§ 7. Arbejdsgrupper

§ 7.1 Bestyrelsen nedsætter senest i forbindelse med det årlige Repræsentantskabsmøde en Arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer og andre aktivt interesserede til at varetage den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af årets Folkemøde Møn.

§ 7.2 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte andre Arbejdsgrupper.

§ 7.3 Rammerne for Arbejdsgruppers arbejde fastlægges af bestyrelsen.

§ 8. Tegningsret

§ 8.1 Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab eller af formand eller kasserer i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 8.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

§ 9. Regnskab og økonomi

§ 9.1 Foreningens regnskabsår går fra 1/11 til 31/10.

§ 9.2 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 9.3 Evt. overskud på Folkemøde Møns årsregnskab kan alene hensættes til finansiering af kommende års Folkemøde samt til den fornødne mellemliggende drift af foreningen.

§ 9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10. Vedtægtsændringer

§ 10.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede deltagere på et lovligt indkaldt ordinært eller ekstraordinært Repræsentantskabsmøde.

§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede deltagere på to på hinanden følgende, lovligt indkaldte, ordinære eller ekstraordinære Repræsentantskabsmøder.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen træffer Repræsentantskabet samtidig beslutning om

overdragelse af en evt. formue til almennyttige formål.

Oprindelig vedtaget på den stiftende Generalforsamling sommeren 2014.

Ændret på Generalforsamling/Repræsentantskabsmøde 22. marts 2017 og på

Repræsentantskabsmøde 30. januar 2018.


Ny paragraf om Advisory Board godkendt og tilføjet efter Repræsentantskabsmøde 28/11 2019.


Ny paragraf om stemmeret for frivillige godkendt ved Repræsentantskabsmøde 24/11 2021.