Vedtægter

for Foreningen Folkemøde Møn

Indholdsfortegnelse

§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er: ”Folkemøde Møn”.§ 1.2 Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§ 2. Formål
§ 2.1 Foreningens opgave er en gang årligt at afholde Folkemøde Møn med det formål at
styrke demokratiet og debatten om politik og samfundsforhold. Det sker ved at samle
borgere, politikere og interesseorganisationer på især Sjælland, Lolland, Falster og Møn for i
fællesskab at debattere fremtidens udfordringer lokalt, nationalt og internationalt.
§ 3. Repræsentantskab
§ 3.1 Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Det vælger bestyrelsen,
fastlægger det årlige budget samt bidrager til udviklingen af det årlige Folkemøde Møn.
§ 3.2 Repræsentantskabet består af:
– Alle med en betalt stadeplads på det senest afholdte Folkemøde Møn har, uanset
pladsens størrelse, én stemme.
– Alle frivillige, der har deltaget i det senest afholdte Folkemøde Møn, har én
stemme hver. Siddende bestyrelsesmedlemmer deltager ligeledes med stemmeret.
§ 3.3 Alle med interesse for Folkemøde Møn kan deltage i Repræsentantskabets møder
uden stemmeret.
§ 3.4 Alle deltagere i repræsentantskabets møder er valgbare til Bestyrelsen. Kandidater kan
opstille ved skriftlig fuldmagt.
§ 3.5 Ordinært Repræsentantskabsmøde afholdes årligt i november/december.
Bestyrelsen indkalder Repræsentantskabet med mindst 3 ugers varsel, skriftligt og ved
annoncering.
§ 3.6 Dagsorden for et ordinært Repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens årsberetning, fremlæggelse og godkendelse.
4. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse.

5. Indkomne forslag. Forslag kan stilles af de stemmeberettigede og skal være indleveret til
bestyrelsen senest 1 uge før mødets afholdelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
8. Eventuelt.
§ 3.7 Alle beslutninger på et Repræsentantskabsmøde træffes ved almindeligt
stemmeflertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og beslutning om foreningens
opløsning. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.
§ 3.8 Der føres referat over Repræsentantskabsmødets beslutninger, som underskrives af
referent og dirigent. Referatet offentliggøres på Folkemøde Møns hjemmeside.
§ 4. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde
§ 4.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker
det, eller hvis mindst 10 stemmeberettigede medlemmer henvender sig til bestyrelsen med
ønske herom.
§ 4.2 Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter,
der er indkommet ønske om det.
§ 5. Bestyrelse og suppleanter
§5.1 Repræsentantskabet vælger 9-11 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. .
Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 2 år ad gangen, som i tilfælde af
bestyrelsesmedlemmer stopper indtræder i bestyrelsen og overtager den pågældendes
valgperiode Det første år efter Repræsentantskabets oprettelse vælges 5
bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år, de øvrige for 2 år, og så fremdeles. Mindst
halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende i Vordingborg Kommune.
§ 5.2 Bestyrelsen har ansvaret for Folkemøde Møns afholdelse samt for foreningens daglige
drift.
§ 5.3 Bestyrelsen konstituerer sig efter det årlige Repræsentantskabsmøde med valg af
formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 6. Advisory Board
Folkemøde Møns bestyrelse udpeger de personer, der skal repræsentere, være vores
ambassadører og udbrede kendskabet til Folkemøde Møn i et advisory board. Personerne
kan rådgive og være sparringspartnere både under planlægning og afvikling af Folkemøde
Møn. Deres navne kan fremkomme på vores reklamer, korrespondance med myndigheder,
ansøgninger til fonde og lign. Personerne udpeges for 2 år ad gangen af bestyrelsen efter

Repræsentantskabsmødets afholdelse. Personerne er enten landskendte eller lokalt
forankret. Der ydes ikke honorar for opgaven.
§ 7. Arbejdsgrupper
§ 7.1 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper bestående af
bestyrelsesmedlemmer og andre aktivt interesserede til at varetage den praktiske
tilrettelæggelse og afvikling af årets Folkemøde Møn.
§ 7.2 Rammerne for Arbejdsgruppernes arbejde fastlægges af bestyrelsen.

§ 8. Tegningsret
§ 8.1 Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer i fællesskab eller af formand
eller kasserer i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
§ 8.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank
til foreningens bankkonto hver for sig.
§ 9. Regnskab og økonomi
§ 9.1 Foreningens regnskabsår går fra 1/11 til 31/10.
§ 9.2 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 9.3 Evt. overskud på Folkemøde Møns årsregnskab kan alene hensættes til finansiering af
kommende års Folkemøde samt til den fornødne mellemliggende drift af foreningen.
§ 9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 10. Vedtægtsændringer
§ 10.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede
deltagere på et lovligt indkaldt ordinært eller ekstraordinært Repræsentantskabsmøde.
§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede
deltagere på to på hinanden følgende, lovligt indkaldte, ordinære eller ekstraordinære
Repræsentantskabsmøder.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen træffer Repræsentantskabet samtidig beslutning om

overdragelse af en evt. formue til almennyttige formål.

Oprindelig vedtaget på den stiftende Generalforsamling sommeren 2014.

Ændret på Generalforsamling/Repræsentantskabsmøde 22. marts 2017 og på
Repræsentantskabsmøde 30. januar 2018.

Ny paragraf om Advisory Board godkendt og tilføjet efter Repræsentantskabsmøde 28/11
2019.

Ny paragraf om stemmeret for frivillige godkendt ved Repræsentantskabsmøde 24/11 2021.

Ændring af §3, 5, 7 og 8 ved Repræsentantskabsmødet 23/11 2022.

Tilføjelse § 5.1 ved Repræsentantskabsmøde 27/11 2023.